Digitalizacja zbiorów – przyszłość badań i muzealnictwa

2019-08-20

Obecnie digitalizacja wyrabia sobie dogodną pozycję do zwycięstwa ma tym polu. Czy muzealnikiem jest opiekun zbiorów w jednostce nazywającej się. Digitalizacja dziewiętnastowiecznych czasopism jest trudnym zadaniem ze względu na ich jakość i stan zachowania. Cyfrowe kopie naszych zbiorów będą również stanowić zabezpieczenie dla tysięcy autorów, wydawców i czytelników doświadczających strat. Digitalizacja zbiorów – przyszłość badań i muzealnictwa? Cały projekt digitalizacji zbiorów muzealnych ma na celu promocję tych tradycyjnych nauk w nowoczesny i przykuwający uwagę sposób. Nasze urządzenia umożliwiają tworzenie wirtualnych obiektów muzealnych do prezentacji lub na strony internetowe. Wiele z naszych muzealnych ksiąg jest odkrywanych na nowo. Numery inwentarzowe i odpowiednio prowadzony katalog zbiorów są podstawą. Ich digitalizacja ma walor wybitnie ochronny. Digitalizacja powinna być zatem przeprowadzana masowo, według spójnych i uniwersalnych kryteriów. Digitalizacja jest po prostu prostą konsekwencją tych pierwotnych założeń. Sebastian Adamkiewicz, publicysta: Przed digitalizacją zbiorów nie ma już obecnie ucieczki. Digitalizacja obiektów sprawia, że relacja ta, pierwotnie bezpośrednia (mimo kuloodpornych szyb czy gablot), wymaga pośrednictwa urządzeń i oprogramowania. Coraz większa dostępność internetowych katalogów aukcyjnych, a także digitalizacja zbiorów muzealnych zwiększa szanse na odnalezienie poszukiwanych obiektów. Skanery 3D są najlepszym narzędziem do bezpiecznej i bezdotykowej digitalizacji zbiorów muzealnych. W mojej pracy spotkałam się wiele razy z praktyką odrzucania projektów muzealnych lub okołomuzealnych związanych z nowymi technologiami. Digitalizacja pochłania olbrzymie pieniądze, dlaczego więc Kongres się tym nie zajął? Digitalizacja to obecnie jeden z priorytetów światowej polityki kulturalnej. Stanowią doskonałe uzupełnienie dla klasycznego sposobu prezentowania cennych zbiorów muzealnych. Holender, Od dorywczej dygitalizacji do cyfrowego bibliotekarstwa, w: Dygitalizacja zbiorów bibliotecznych : materiały z ogólnopolskiej konferencji. Jednym słowem, digitalizacja może zmienić sposób uprawiania nauki. Digitalizacja źródeł archiwalnych i bibliotecznych, a także gotyckie i neogotyckie rękopisy, starodruki, dokumenty do ćwiczeń z zakresu paleografii, neografii gotyckiej. Dzięki środkom z funduszy norweskich i funduszy EOG zakupiliśmy już sprzęt fotograficzny, który umożliwi stopniowe utrwalanie w postaci cyfrowej całości muzealnych zbiorów. Przekształcenie treści analogowej w cyfrową służy nie tylko utrwaleniu i zabezpieczeniu bezcennych zasobów muzealnych czy archiwalnych, ale przede wszystkim ich udostępnieniu online. „Udział w programie partnerskim firmy Google to jedno z najambitniejszych przedsięwzięć w historii CIC, zwiastun daleko idących zmian w dziedzinie usług bibliotecznych i dostępu do informacji. Debatowano więc na temat zasadności dużych inwestycji muzealnych i tego, co zrobimy, gdy fundusze unijne przestaną do nas płynąć. Digitalizacja obecnie to najwyżej dotowane działania muzealne – nie może się z tym równać konserwacja czy inne prace zabezpieczające zbiory, ciągle priorytetowe zgodnie z ustawą o muzeach. Przywołała przy tym rozróżnienie przyjęte w krajach anglosaskich między curator – opiekun zbiorów a museum professional, pracownikiem muzeum, proponując, by przyjąć je także w Polsce. Gratulacje dla wszystkich zdobywców muzealnych nagród! Digitalizacja zbiorów muzealnych pozwoli na zachowanie eksponatów w dobrym stanie przez wiele kolejnych dekad oraz na przekazanie współczesnych osiągnięć naukowych kolejnym pokoleniom. Jego cele to: digitalizacja zbiorów, rozbudowa systemów teleinformatycznych służących digitalizacji zasobów oraz udostępnianie zdigitalizowanych zbiorów bibliotecznych. Wydaje mi się to dziwne, że jednych się zaprasza, a innych odstrasza, ale znam stosunek organizatorów do targów na konferencjach muzealnych i w ogóle do biznesu. Gwarancją zachowania zbiorów dla przyszłych pokoleń jest ich możliwie najwierniejszy zapis w postaci cyfrowej, czyli digitalizacja. Dostęp maszynowy do zbiorów mógłby dużo zrobić w zakresie ich upowszechniania, choćby poprzez aplikacje zewnętrzne. Największą jest chyba to, że digitalizacja następuje nierównomiernie i najczęściej według różnych modeli. W celu udostępnienia zdigitalizowanych zbiorów wykonujemy i uruchamiamy strony internetowe. Są najlepszym narzędziem do bezpiecznej i bezdotykowej digitalizacji zbiorów muzealnych. Książka stanowi wprowadzenie do teorii zbiorów rozmytych i jej zastosowań.