„Jedno okienko”, możliwość rejestracji adres dla firmy Warszawa przez internet, chwytliwa nazwa i dobry pomysł na działalność to tylko jedna strona medalu

2019-10-18

Wniosek o wpis spółki do rejestru podpisują wszyscy członkowie zarządu spółki. Takie zaproszenie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli ten uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając przy tym właściwy adres e-mail. Reasumując – jeśli podał Pan adres do doręczeń – oczywiście sąd ma obowiązek doręczenia pism na nowy adres. „Jedno okienko”, możliwość rejestracji adres dla firmy Warszawa przez internet, chwytliwa nazwa i dobry pomysł na działalność to tylko jedna strona medalu. Analizując kwestię rezygnacji członka zarządu, SN rozpatrzył szereg koncepcji prezentowanych dotychczas w doktrynie i orzecznictwie. W przypadku rezygnacji jedynego członka zarządu (albo ostatniego bądź wszystkich jednocześnie) może dojść do sytuacji, w której spółka pozostanie bez obsadzonego organu, który ją reprezentuje. Czy sąd potem wyśle takie listy na nowy adres i wszelkie terminy będą się liczyły od odbioru przesyłki pod nowym adresem? W razie zaniedbania tego obowiązku pismo sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest sądowi znany. Ważna informacja dla członków zarządu spółek. Jest to istotne o tyle, że do chwili zgłoszenia zmiany adresu, sąd rejestrowy będzie dokonywał doręczeń na dotychczasowy adres zgłoszony. Jednym z uprawnień członka zarządu spółki kapitałowej (z ograniczoną odpowiedzialnością albo akcyjnej) jest rezygnacja z pełnionej funkcji w dowolnym czasie. W przypadku gdy wspólnikiem jest osoba prawna, należy podać imiona i nazwiska oraz adresy do doręczeń członków organu uprawnionego do reprezentowania tej osoby prawnej. Zdaniem rządu nowelizacja przepisów nie ograniczy w sposób nieadekwatny uprawnienia członka zarządu do rezygnacji z wykonywanej funkcji, co jest twierdzeniem mocno dyskusyjnym. Należy jednak przyjąć, że w praktyce wystarczające jest przesłanie takiej rezygnacji na adres spółki. O ewentualne nowe sprawy – miarodajnym adresem do doręczeń będzie ten, który znajduje się w KRS z zastrzeżeniem uwag powyższych. W najprostszych konstrukcjach spółek kapitałowych osobami odpowiedzialnymi za wybór członków zarządu będą wspólnicy spółki. Inne – dokonane na stary adres – nie mogą zostać uznane za skutecznie doręczone. Od 1 marca regulacja ta ulegnie zmianie w ten sposób, że jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, rezygnacja składana będzie wspólnikom. Na poczcie powiedziano mi, że listy mogą być odsyłane na nowy adres z wyjątkiem przesyłek z sądu i urzędu – te są zwracane wraz z zawiadomieniem o nowym adresie. Twój adres logowania wygląda następująco: uzytkownik@domena. Podobnie krytycznie SN odniósł się do koncepcji złożenia rezygnacji pełnomocnikowi powołanemu przez członka zarządu specjalnie do przyjęcia tego oświadczenia. Członków zarządu wspólnika uprawnionego do powołania zarządu danej spółki). Rezygnacja przez członka zarządu spółki z pełnionej funkcji następuje poprzez złożenie spółce oświadczenia o rezygnacji z tej funkcji. Sąd Najwyższy nie wypowiedział się jednak stanowczo co do praktycznych aspektów składania rezygnacji przez jedynego lub ostatniego członka zarządu.